BabyNamesDirect

Sanskrit Baby Names

Comprehensive collection of 9859 Sanskrit Baby Names

Currently we have 5953 Boys Names and 3906 Girls Names with Meanings in our Sanskrit collection

Please Choose a LetterPopular Searches
Sanskrit Boys beginning from: Sha Dha Bha Cha Bhu Pra Dee Shr San Sam Raj Dev Hari Kam Jai Man Adi Ram Par Har Anu Sat
Sanskrit Girls beginning from: Sha Dha Bha Cha Shi Chi Pra Shr Sam San Anu Tan Kam Vid Ana Nir Sum Dev